เกี่ยวกับหมวด แปลงเพศ

แปลงชายเป็นหญิง แปลงหญิงเป็นชาย ฉีดโฮโมน ยาควบคุมโฮโมน